پنجره فولاد

پنجره فولاد


معرفی مجموعه

بیــش از یــک دهــه اســت کــه موضــوع ســاماندهی و توســعه ســوغات زیــارت در دســتور کار مســئولین و دلســوزان ایــن حــوزه قـرار دارد. بدیـن منظـور در طـی سـال هـای گذشـته، تلاش هایـی صــورت گرفتــه کــه بســتری حداقلــی بــرای ورود تخصصــی بــه ایــن موضــوع ایجــاد کــرد. اکنــون بــا وجــود ایــن بســترها زمــان آن فــرا رســیده کــه نــگاه عمیــق تــری بــه مســئله توســعه ســوغات زیارت شــکل بگیــرد. اســتودیو ملک به پشــتوانه تجربــه هایــی کــه در حـوزه طراحـی صنعتـی، تولیـد و طراحـی گرافیـک مذهبـی بـه دسـت آورده، زیــر نظــر مصطفــی معمــی ونــد از طراحــان قدیمــی آســتان قـدس و از هنرمنـدان رضـوی، از اواخـر سـال 98 ورود بـه ایـن حوزه را در دسـتور کار خـود قـرار داد و مجموعـه تولیـدی بـا عنـوان پنجـره فولاد را تأســیس کــرد.

پوستر ها

 

 

راه های ارتباطی

 آدرس مجموعه: مشهد، بـــین چـــهارراه ابـــوطالب و کلاهدوز ۴۷ ،پلاک ۳/۳۰ ،واحد سوم

تلفن ثابت: 05137648699

تلفن همراه: 09155081047

شبکه های اجتماعی:
رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی @1401