انعکاس برگزاری رویداد هم افزا خراسان رضوی در خبرگزاری صدا و سیما