گزارش تصویری از آماده سازی نمایشگاه رویداد هم افزایی فعالان فرهنگی اجتماعی خراسان رضوی