بی بی شطیطه(س)

سیدمصطفی جدی 09155220340

فرهنگی:حضور روحانی و برنامه زیارت و جنگ شادی
رفاهی:پذیرایی چای