فعالیت های قرآنی- مشاور خانواده – تفسیر

مجموعه مجری:موسسه شمس الشموس
نماینده مجموعه: سرکارخانم کرمانی 09150604171
مخاطب :ویژه خواهران
کودکان - بزرگسال