فعالیت های قرآنی

مجموعه مجری:موسسه قرآنی عاشقان امام سجاد(ع)
نماینده:سرکار خانم قاسمی 09377460665
مخاطب:کودکان - بزرگسال