مدرس ادبیات عرب – تفسیر – علوم قرآنی – سخنران مسائل روز – فرق و مذاهب

نماینده:سرکار خانم ایاتو 09158232231
مخاطب: نوجوان - دانشجو - طلبه