پردیس سینمایی هویزه

تخفیف:50 درصد 38437576

پذیرش
شنبه یکشنبه دوشنبه
نیمه بها
صبها هم کل سیانس ها نیمه بها
سالن شماره ۱ ، ۲ ، ۳ قیمت ۱۰ مابقی سالن ها ۸ هزار تومان