دعوت فعالان فرهنگی اجتماعی از شما جهت حضور در رویداد هم افزا