حضور پرشور تشکل های فرهنگی و اجتماعی مشهد در رویداد هم افزای خراسان رضوی 

حضور پرشور تشکل های فرهنگی و اجتماعی مشهد در رویداد هم افزای خراسان رضوی

کارگروه تبلیغی و جهادی حضرت سید الشهدا با حضور در نمایشگاه رویداد هم افزا خراسان ضمن معرفی مجموعه و فعالیت های خود از همراهان خود برای شرکت در رویداد  دعوت به عمل آورد.