فعالیت های ترویجی آموزشی – حجاب – آسیب شناسی اجتماعی

مجموعه مجری:موسسه سفیران نجابت زهرا
نماینده:سرکار خانم رسوخی 09156174710
مخاطب:دختران بالای 8 سال و مادران