فعالیت های قرآنی – هنری

مجموعه مجری:موسسه متین راه دانش
نماینده:رحیمی 09158223588
مخاطب:پسران تا 10 سال - دختران از کودک تا بزرگسال