موزه قرآن و هدایا رهبری-حرم مطهر

05132241105 50 درصد تخفیف

تشکل می بایست حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برنامه بازدید با معاونت موزه ها (جناب آقای معافیان)مکاتبه نمایند.